برچسب: colet body

کلت و کلت بادی

کلت و کلت بادی

کلت و کلت بادی یکی از مهمترین قطعات مورد نیاز در جوشکاری های آرگون و دی اکسید کربن(CO2) قطعاتی است که در تورچ های جوشکاری اعم از آب خنک و هوا خنک( تیگ و مگ و میگ مگ) استفاده می شود. در واقع کیفیت جوش ایجاد شده مستقیما به قطعات به کار برده شده در تورچ ها د [...]

بیشتر