برچسب: گاز CO2

گاز دی اکسیدکربن خالص

گاز دی اکسیدکربن خالص

“گاز دی اکسید کربن خالص” یا گاز CO2 خالص و یا گاز کربنیک خالص  گاز این گازی است بی رنگ و بی بو در غلظت های بالا بسیار سمی و دارای بوی نامطبوع و تندی است. در حضور رطوبت بصورت خورنده درآمده و می تواند بصورت محلول در آب باشد. این گاز در دماهای بالا [...]

بیشتر