برچسب: گاز کلر

مانومتر آمونیاک

مانومتر آمونیاک

مانومتر آمونیاک در هنگاه استفاده از گاز آمونیاک که بنا به خاصیت مولکولی و شکل قرارگیری هیدروژن و نیتروژن و پیوند مولکولی آن که باعث ایجاد سطحی آغشته به خورندگی و محیطی اسیدی می شود استفاده از تجهیزات مربوط و مناسب آن که برخورد با رفتار مولکولی را معنادار و ق [...]

بیشتر
شیر گاز کلر

شیر گاز کلر

شیر گاز کلر شیر گاز کلر عنوان محافظ و واسطی بین فشار داخل سیلندر و مصرف کننده بوده که مصرف کننده را قادر می سازد که فشار و محتویات داخل سیلندر اعم از گاز یا مایع فشرده شده درون مخزن را به میزان مورد نیاز جهت مصرف از داخل سیلندر خارج نماید. در بین انواع م [...]

بیشتر