برچسب: رگلاتور آمونیاک

مانومتر آمونیاک

مانومتر آمونیاک

مانومتر آمونیاک در هنگاه استفاده از گاز آمونیاک که بنا به خاصیت مولکولی و شکل قرارگیری هیدروژن و نیتروژن و پیوند مولکولی آن که باعث ایجاد سطحی آغشته به خورندگی و محیطی اسیدی می شود استفاده از تجهیزات مربوط و مناسب آن که برخورد با رفتار مولکولی را معنادار و ق [...]

بیشتر