گازهای صنعتی و طبی

سیلندر گاز آرگون خالص

سیلندر گاز آرگون خالص

سیلندر گاز آرگون خالص “کپسول گاز آرگون” از گازهای پرکاربرد در صنایع مختلف صنعتی و آزمایشگاهی می باشد. این گاز در حال حاضر به دو صورت گاز تولید داخل و وارداتی در حجم های مختلف تا ۵۰ لیتری  و خلوص های متنوع ۹۹/۹ الی ۹۹/۹۹۹ % موجود می باشد که با توجه به کاربرد [...]

بیشتر