لوازم تورچ AR و CO2

گرمکن CO2

گرمکن CO2

 گرمکن CO2 یکی از مهمترین ابزار مورد نیاز هنگام استفاده از گاز دی اکسید کربن گرمکن CO2 بوده که به کمک آن دمای بسیار پایین که باعث انحراف کاز از نتیجه مورد پیش بینی می شود را می توان تغییر داد و تا اندازه قابل توجه و مورد نیاز دما را به دمای مورد نیاز [...]

بیشتر