دسته بندی: سرپیک جوشکاری استیلن

سرپیک جوشکاری استیلن

سرپیک جوشکاری استیلن

ما در این مقاله قصد داریم تا سرپیک جوشکاری استیلن را مورد بررسی قراردهیم. جوشکاری هایی که به صورت اکسی استیلن صورت می گیرند مجموعه فرآیندهایی می باشند که از گازهایی همچون اکسیژن و سوخت برای جوش و برش استفاده می نمایند. سرپیک جوشکاری استیلن پرشیا گاز آسیا د [...]

بیشتر