برچسب: گازهای واکنشی

دسته بندی گازها

دسته بندی گازها

دسته بندی گازها گازهای خفه کننده : این گازها که غیرسمی یا کم سمی هستند، سبب رقیق شدن اکسیژن در هوا می شوند که این امر منجر به مرگ در اثر خفگی در صورت تنفس دراز مدت می گردند. همچنین گازهای خفه کننده در غلظت های کافی و یا زیاد می توانند موجب خفگی و در [...]

بیشتر
کپسول گاز هیدروژن

کپسول گاز هیدروژن

کپسول گاز هیدروژن یا همان کپسول H2 از گازهای پرکاربرد در صنایع مختلف صنعتی و آزمایشگاهی می باشد. این گاز در حال حاضر هم به صورت تولید داخل و هم به صورت وارداتی در کیفیت های مختلف در زمینه خلوص موجود می باشد که با توجه به کاربرد و میزان اهمیت کیفیت گاز و [...]

بیشتر