گازهای خاص

گاز دی اکسید نیتروژن

گاز دی اکسید نیتروژن

گاز دی اکسید نیتروژن همان گاز NO2 است

بیشتر
گاز دی اکسید گوگرد

گاز دی اکسید گوگرد

گاز دی اکسید گوگرد همان گاز SO2 است

بیشتر
گاز سولفید هیدروژن

گاز سولفید هیدروژن

گاز سولفید هیدروژن یا گاز H2S

بیشتر